خراسان/ بانک مرکزی طی سال ها در خصوص نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری عملکرد ضعیفی داشته است و نمونه های متعددی از تخلفات شبکه بانکی از مقررات بانک مرکزی را می توان فهرست کرد. برای مثال نسبت کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری که در نمودار نشان داده شده است و می بینیم که به دلیل افزایش بدهی این بانک ها به بانک مرکزی، حساب سرمایه آن ها منفی و بدهی آن ها بیش از سرمایه شان  شده است. اگرچه در نماد های اخیر روند تا حدی بهبود یافته است.

منبع نمودار:گزارش مرکز پژوهش های مجلس