اکو ایران/ بدهی دولت به بانک مرکزی که در تیرماه سال ٩٧ معادل ٣٥ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بود، تا پایان خرداد ماه به ٩٧ هزار میلیارد تومان رسید. 

در دو سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ٦١ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته است. اما بانک مرکزی معتقد است، افزایش بدهی دولت ناشی از خلق پول و افزایش پایه پولی نیست. توجیه بانک مرکزی برای جهش بدهی دولت چیست؟