صدا و سیما/ وزیر جهاد کشاورزی گفت: متولی صادرات تخم مرغ ما هستیم. 60 هزار تن مازاد نیاز داخلی داریم. قیمت ها به روال عادی باز می گردد.