ایمنا/ بر اساس گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٩، قیمت عدس نسبت به بهار ۹۸ افزایش ۱۰۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت گندم ٢٤ هزار و ٩١٢ ریال و متوسط قیمت جو ٢٠ هزار و ١٦٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤, ٨ درصد و ١٣.٠ درصد افزایش داشته‌اند.
در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت نخود ٧٠ هزار و ٥١٩ ریال و متوسط قیمت عدس ١١٤ هزار و ٨١٦ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧, ٥ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٦.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت هندوانه ١٨ هزار و ۱٨، خربزه ٢٩ هزار ٥٨٨ و خیار ٢٣ هزار ٢٤١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢, ٧، ١٥.٢ و ۸ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت سیب زمینی ١٨ هزار و ١٥٧، پیاز ٢١ هزار و ٣٣٤ و گوجه فرنگی ١٣ هزار ٩٨١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩, ٧، ٤٢.٥ و ٣٧.٢ درصد کاهش داشته‌اند.
در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یونجه ٢٠ هزار و ٩٢٠ و کاه ٤١٥٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٢٣, ٦ و ٣٦.٢ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت زردآلو ١١٤ هزار و ٣٧٥ و متوسط قیمت آلبالو ٩١ هزار و ٥٥١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٤٦, ٤ و ٢٥.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد و متوسط قیمت هلو ٥٣ هزار و ٢٧٨ بوده که ١٢.٦ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت سیب درختی ٨١ هزار و ٢٣٠ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤, ٤ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٣٩٥ هزار ٢٦ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٢٩٧ هزار و ١١٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨, ٣ و ١٨.٥ درصد کاهش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٨٧ هزار و ٩٠٨ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٦٣, ٢ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢٤ هزار و ٩٧٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی سه میلیون و ٤٧٢ هزار و ٦٢٧ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم دو میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۹۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٦, ٧ و ٤٥.٨ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٩، دستمزد کارگر میوه چین مرد ١٠٢٦٩٥٣ریال بوده که نسبت به سال قبل ٥٨, ١ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۵۴ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٠٨.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ١٠٩٧٩٩٢ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۴۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.١ و ٣٤.٣ درصد افزایش داشته‌اند.