شبکه خبر/  رئیس کل سازمان امور مالیاتی: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر است.