اکو ایران/ دولت در بودجه سال 1401 موظف شده بود که امکان عرضه کالاهای اساسی با قیمت شهریور سال 1400 را با کمک توزیع کالابرگ الکترونیک یا کوپن فراهم کند. بازگشت به عرضه کالا با کالابرگ انتقادهای بسیاری را با خود همراه کرده. 

دولتی‌ها در اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک به مردم حق انتخاب دادند. یعنی مردم می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با استفاده از کالابرگ الکترونیک که در حساب شخصی سرپرست خانوار واریز می‌شود،‌ تهیه کنند یا در نهایت یارانه نقدی بگیرند.

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا معتقد است در صورتی که سرپرست خانواده دچار ناهنجاری‌های رفتاری یا اعتیاد خاصی است، کالابرگ از یارانه نقدی بهتر است چرا که به تهیه خوراک برای کودکان منتهی می‌شود و سرپرست خانوار نمی‌تواند یارانه نقدی را صرف امور دیگری بکند.

او می‌گوید: در حالت عادی یارانه نقدی بهتر است چرا که به خانواده‌ها برای تامین کالری مورد نیاز حق انتخاب می‌دهد.