اعتماد/ اسحاق جهانگیری در سفر به استان کردستان گازرسانی به ۱۰۰ روستا را با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کلید زد. با انجام این پروژه بیش ۹۹ درصد روستاهای استان کردستان از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

در حال حاضر ۸۲ درصد روستاهای با جمعیت بیش از  ۲۰ خانوار از نعمت گاز در کشور برخوردارند. ویدئو را مشاهده نمائید.