انتخاب/ موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیک در ایران صورت گرفته است.