سایت ارزی (Arzee)/ کمک دستگاه قضا به 2000 واحد تولیدی که بخاطر بدهی به بانک واگذار شدند. ویدئو را مشاهده نمائید.