صدا و سیما/ نخستین با در کشور؛ کشت گوجه فرنگی زیر سایبان در استان فارس را ببینید.