سایت ارزی (Arzee)/ آیا آمار های اقتصادی بانک مرکزی مثل تورم و نرخ اشتغال با جامعه منطبق است؟ وزیر اقتصاد پاسخ می دهد.