اکو ایران/ چرا پول‌دارها با کرونا پول‌دارتر شدند؟ پاسخ سوال را در ویدئو مشاهده کنید.