سایت ارزی (Arzee)/ معاون قضائی دادستان کشور اظهار کرد این مسئله خیلی طولانی شده و با اینکه رئیس جمهور توصیه کردند باز هم  اثر نکرد و مطمئن باشید همکاران ما مو را از ماست می کشند.