سایت ارزی (Arzee)/ مالیات بر عایدی سرمایه از نان شب واجب تر است اگر می خواهیم نقدینگی را کنترل کنیم.