اکو ایران/ چرا در شرایط تحریم صنایع معدنی رکورد زدند؟ پاسخ سوال را در این ویدئو تماشا کنید.