سایت ارزی (Arzee)/ کشاورزان دزفول در استان خوزستان می‌گویند قیمت خرید محصول پیاز بسیار پایین بوده و به‌جای برداشت، محصول خود را به چراگاه‌ گوسفندان تبدیل کرده‌اند.