سایت ارزی (Arzee)/ با توجه به اصلاح های اخیر در بورس اکثر کارشناسان معتقدند امروز شاهد بازاری سبز و یا متعادل خواهیم بود.