فارس/ پلیمر ایران، رتبه اول در منطقه. ویدئو را مشاهده نمائید.