برنا/ اردکانیان، وزیر نیرو: عرضه آب و برق کافی برای مصرف کننده ها، اصلی ترین پشتیبانی این وزارتخانه از تولید است.

انشاء الله در سال 1400 گشایش چشمگیری در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی از صنعت آب و برق صورت خواهد گرفت.

سازوکارهای اداری جزو اصلی ترین موانع پیش روی تولید در کشور است. ویدئو را مشاهده نمائید.