سایت ارزی (Arzee)/ سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران : با افزایش ورودی میدان بهمن تا ششصد الی هفتصد تن شاید کاهش قیمت مرغ خواهیم بود. ویدئو را مشاهده نمائید.