ایران/ شریعتمداری: کارت ملی کارآفرینی برتر، امروز به کارآفرینان سال 99 ارائه شد. ویدئو را مشاهده نمائید.