خبرگزاری دانشجو/ وزیر نفت گفت: سهمیه بندی بنزین  را من لغو نکردم تصمیم دولت بوده است و مجلس هم مخالفت نکرده است. چرا پس از چندین  سال به من اعتراض میکنید!