سایت ارزی (Arzee)/ ویدئویی از شرایط دریافت وام سهام عدالت و البته آماده نبودن بانک های در این خصوص را مشاهده نمائید.