سایت ارزی (Arzee)/ مرکز آمار ایران کارنامه اقتصادی سه ماهه اول کشور را منتشر کرد، کارنامه ای که متاثر از کرونا اعداد و ارقام ناراحت کننده را برجا گذاشت. در میان این آمار اما واسطه گرهای مالی بازهم سود کردند. ماجرای متضرران و سودکنندگان را در این ویدئو ببینید.