سایت ارزی (Arzee)/ واحدهای تولیدی که بعد از تملک توسط بانک ها به مخروبه هایی سوت و کور تبدیل شدند. ویدئو را مشاهده نمائید.