سایت ارزی (Arzee)/ همکاری جالب توجه امروز ظهر مردم در کاهش مصرف در اوج بار که تا اندازه یک نیروگاه 900 مگاواتی مصرف را کاهش دادند.