خراسان/تجارت خارجی در فروردین امسال تفاوت های قابل توجهی با فروردین سال گذشته دارد. در این ماه، ارزش صادرات غیر نفتی با رشد 80 درصدی و ارزش واردات کالا با رشد 47 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته مواجه شد. رشد 149 درصدی صادرات به ترکیه، رشد 86 درصدی صادرات به چین و همچنین قرار گرفتن روسیه درفهرست پنج مبدأ مهم وارداتی کشور از جمله مهم ترین آمارهای تجارت خارجی در بازه زمانی یادشده هستند.
(منبع: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران)