فارس/ در تابستان سال گذشته بحث ارزهای دیجیتال به شدت داغ شده بود و حتی پای آن به جلسات هیئت دولت هم باز شد.