سایت ارزی (Arzee)/ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری نکرده بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم.

ابوالفضل نوروزی گفت: یک میلیون واحد مسکونی شناسایی اولیه شده است که این واحدها خالی از سکنه بودند؛ برای مالکان تمامی این واحدها پیامکی به عنوان «خانه» ارسال شده است و برای آن‌ها مهلت زمانی تعیین شد که در صورت  عدم عرضه برای آن‌ها برگه مالیاتی صادر خواهد شد.
به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  از این تعداد، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان با ارائه  اسنادی اظهار کردند که ملک خود را فروخته و یا اجاره داده‌اند.
او می‌گوید: ۵۷۰ هزار ملک که خود اظهاری نکرده بودند به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم  و پیامک به آن‌ها ارسال شد؛  از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار  مالک مجدد خود اظهاری کردند.
نوروزی گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری نکرده بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت براساس اولویت به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم.
او گفت: مجموع این واحدها در مرحله اول به ۶۰ هزار واحد مسکونی رسید و حدود ۳هزار ملک شناسایی شد که مالکان آن‌ها بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی داشتند.

نوروزی گفت: سه بانک نیز بودند که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی داشتند.