تسنیم/ یک بازرس اصناف: مقرر شده است تا برای پیشگیری از هرگونه تخلف، خودروی حمل مرغ از مبدا تحویل، پلمب و در مقابل واحد صنفی توسط بازرسین اصناف فک پلمب شود و پس از آن نیز مرغ با نظارت خود بازرسین توزیع خواهد شد. ویدئو را مشاهده نمائید.