2024/04/19

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

مجامع هفته آخر تیرماه / نهنگ‌ها به مجمع می‌روند!

مجامع هفته آخر تیرماه / نهنگ‌ها به مجمع می‌روند!

به گزارش اقتصادآنلاین، بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به نمادهای فولاد، فخوز و شبندر اشاره کرد.

شنبه 24/04/1402

یکشنبه25/04/1402

دوشنبه26/04/1402

سه‌شنبه27/04/1402

چهارشنبه28/04/1402

پنجشنبه

29/04/1402

سرچشمه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وبانک– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

بجهرم– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسرا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وامیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وسین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غویتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

ولپارس – مجمع عمومی انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سیتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کبافق – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

فخوز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپارس – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دلقما– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

میهن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

حفاری– مجمع عمومی فوق العاده تغییر سال مالی شرکت

تمحرکه – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

غنوش– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

ولکار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زمگسا– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تکشا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فولاژ- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشهداب– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پاکشو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وساپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فتوسا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

آسیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ونیرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سلار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سکارون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دزهراوی– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وآفری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

انرژی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دروز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خساپا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شرنگی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبریز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کالا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وکار- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی

زاگرس- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فزرین– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

حفارس – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بساما – جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لازما – مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

زکشت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکبیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خودرو– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وخاور – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

تفیرو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کلوند – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

غمهرا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

کورز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کحافظ– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

ونوین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دکیمی- مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

 

اپرداز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خلنت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

باران – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

لخانه- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 خاهن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

سامان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

ولملت- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دابور – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

شفارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کایزد– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کاسپین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خبهمن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فوکا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وآرین – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شساخت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

بفجر– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

لکما – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

پشاهن- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تابا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

شاوان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فسپا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

فولاد – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

شاروم – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شراز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

وسنا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

بکابل – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کویر – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح اساسنامه

 

خپارس – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

وحافظ – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد اساسنامه

کیسون – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غزر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خفناور –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

شستان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وتعاون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

پدرخش– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سباقر–  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کیمیا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

تبرک – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وپسا –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

فلوله – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد 18 و 19 و 28 اساسنامه.

 

 

بورس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

قچار –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

وسدید – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

شبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خپویش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وشمال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

وسینا – مجمع عمومی فوق العاده تغییر مفاد ماده 61 و 62 اساسنامه مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 

 

وشهر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فنوال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

خکمک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غالبر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

آسیاتک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وتوشه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ودی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زکوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ولتجار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کقزوی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

شپاس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

حبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

شکام – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجع: اقتصاد آنلاین

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *