تسنیم/ گزارشی از قیمت سرسام آور مسکن را مشاهده می کنید.