سایت ارزی (Arzee)/ نگهبانان بانک ها چنانچه بیمه نشده باشند میتوانند در این خصوص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.