صدا و سیما/ طرح فروش اوراق سلف نفتی و موافقان و مخالفان این طرح؛ این ویدئو را ببینید.