سایت ارزی (Arzee)/ بازار مرغ همچنان درگیر صف های طولانی و قیمت نجومی است. ویدئو را مشاهده نمائید.