تابناک/ به زبان ساده اگر سرمایه گذار تصمیم به نقدکردن سرمایه اش بگیرد، قیمت واحد‌ها به صورت NAV ابطال محاسبه خواهند شد در واقع NAV ابطال مبنای خالص پرداخت به شخص می‌باشد، اما NAV ابطال چیست؟ نحوه محاسبه NAV ابطال چگونه است؟

 NAV  به معنای ارزش خالص دارایی و مخفف کلمه Net Asset Value‌ می‌باشد.  NAV نشان‌دهنده کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری و معیاری استاندارد برای انجام مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از لحاظ عملکردی است.NAV ابطال قیمت بازخرید واحد‌های سرمایه‌گذاری و یا ابطال آن‌ها بر اساس خالص ارزش دارایی‌های ابطال (NAV ابطال) و با کسر هزینه‌های مربوط به کارمزد و معاملات فروش از بهای فروش دارایی‌های سبد تعیین می‌شود، در واقع NAV ابطال مبنای خالص پرداخت به شخص می‌باشد.

به زبان ساده اگر سرمایه گذار تصمیم به نقدکردن سرمایه اش بگیرد، قیمت واحد‌ها به صورت NAV ابطال محاسبه خواهند شد.
همانطور که گفته شد قیمت هر واحد با فرض کسر هزینه‌های مربوطه مشخص می‌شود، یعنی هزینه‌ی کارمزد و معاملات فروش محاسبه شده و از ارزش خالص هر واحد کسر می‌شود بر این اساس معمولا NAV ابطال کمتر یا مساوی NAV هر واحد می‌شود.

بدین ترتیب قیمت صدور و ابطال واحد‌ها طبق NAV تعیین شده و متناسب با تغییرات آن‌ها نوسان می‌کند.
با اینکار این اطمینان برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود که میتواند پول خود را با کسر هزینه منطقی معاملات و بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار و قابلیت نقدشوندگی سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق، دریافت نماید.

نحوه محاسبه NAV ابطال
از تقسیم خالص ارزش فروش خالص دارایی‌های صندوق بر تعداد واحد‌های صندوق بدست می‌آید.
 

در صورتی که تمامی دارایی‌های صندوق با نرخ روز فروخته شود و از محل فروش آن‌ها همه بدهی‌های صندوق تصفیه شود و سپس باقیمانده آن بر تعداد واحد‌های صندوق تقسیم گردد، حاصل NAV ابطال خواهد بود.