اکو ایران/ رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر، کاهش کیفیت سطح زندگی مستاجران را سرعت بخشیده است. گزارش‌های میدانی و رسمی افزایش سهم معامله واحدهای کوچک‌متراژ را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به اعتقاد برخی کارشناسان، این روند در بازار اجاره نیز صادق است.

کاهش توقع اجاره‌نشین‌ها در متغیرهایی مانند تغییر محله، منطقه و مساحت محل سکونت خود را نشان می‌دهد.
در این برنامه متراژ به کاهش کیفیت اجاره نشینی و هدایت اجباری به سمت واحدهای مسکونی کوچک متراژ پرداخته‌ایم.