ایلنا/ بانک مرکزی از فروش ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در تیر ماه ۹۹ در شهر تهران خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در تیرماه ۱۳۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵.۳ درصد و ۵۹.۸ درصد افزایش یافت. در چهار ماه اول سال ۹۹ بالغ بر ۲۳۳.۵ میلیارد ریال سفته و برات در شهرتهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۳۴۹ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۱۱.۸ و ۱۸۹.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۶۵.۶ درصد و ۱۳۰.۶ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۶۹.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۱۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه ۹۹ به عدد ۱۶۹.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه ۹۸ معادل ۱۳۶.۶ بوده است. در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۲۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۷۳۹.۲ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شـاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۷.۴ و ۱۰۰.۲ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹.۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواسـت شـده در چهار ماه اول سال ۹۹ به عدد ۱۱۵.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در چهار ماه اول سال ۹۸ معادل ۹۵.۳ بوده است.