آخرین خبر/ 32 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به داد تولید کشور برسد ولی از جیب دولت قبل بیرون نیامد!!