اکو ایران/ ترکیب سه عامل بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد.