سایت ارزی (Arzee)/ آمارهای وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از رشد جایگاه گردشگری ایران تا قبل از شیوع کرونا را مشاهده می کنید.