اکو ایران/ کاهش قیمت نفت دولت الجزایر به فکر چاره انداخته به دنبال جانشینی برای این رفع این مشکل هستند.