تجارت نیوز/ بهمن ماه سال گذشته پذیره‌نویسی تماوند انجام شده بود که در این پذیره‌نویسی به هر متقاضی ۳٫۷ میلیون تومان رسیده بود. اما چه اتفاقی برای این نماد در امروز افتاده است؟

در این پذیره‌نویسی که برای هر متقاضی 3.7 میلیون تومان اختصاص داده شده بود، سهامداران حدود هشت ماه منتظر بازگشایی این نماد بودند.

امروز پس از بازگشایی این نماد، سهامداران تماوند ۱۴۰۰ درصد سود کردند و ارزش سبد آنها از 3.7 میلیون تومان به مبلغ بیش از ۵۵ میلیون افزایش یافت.