خراسان/تبدیل شدن به سکوی صادراتی یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است. با این حال، بررسی عملکرد این مناطق، خلاف این موضوع را نشان می دهد. به عنوان مثال گزارش وزارت اقتصاد حاکی از این است که در دو سال اخیر، میزان صادرات از مناطق آزاد در حدود یک میلیارد دلار بوده و این مناطق سهمی در حدود 2.2 تا 2.3 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.