شبکه خبر/ فرامرزی، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: عمده افزایش قیمت ها در بهمن ماه در گروه سبزیجات و میوه ها رخ داده است. در ماه گذشته شاهد 5.2 درصد تورم در بخش خوراکی ها بودیم.