مشرق/ رییس سازمان بورس گفت: در خصوص ای تی اف دوم دولت مجوزها از طریق سازمان بورس داده شده است و به ‌موقع انجام‌ خواهد شد.