شبکه خبر/  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ارتباط تصویری  با رئیس جمهور، گزارشی از مدیریت  مصرف آب در شهر تهران ارائه کرد. ویدئو را مشاهده نمائید.