سایت ارزی (Arzee)/  با وجود این مسئولین همچنان از عدم کمبود میوه در بازار می گویند.