سایت ارزی (Arzee)/روند گازسوز کردن خودرو های عمومی و شخصی  به طور متوسط 15 روز زمان می برد