نسیم/ داستانی ناشنیده از بازار مسکن در دهه 60 را می بینید.